Pravidla soutěže

Pravidla soutěže


Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže si je vědom toho, že poskytuje informace organizátorovi a pořadateli soutěže a ne elektronické sociální síti Facebook.

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěží na facebookovém profilu MoVe materiál (dále jen „soutěž“):

 

Vyhlašovatel soutěže

Vyhlašovatelem soutěže je Paní Monika Němcová, se sídlem Praha 4 – Modřany, Vokrojova 337/6, 143 00, IČO 183 95 961, podnikající na základě živnostenského oprávnění (dále jen „vyhlašovatel“).

 

Doba trvání soutěže

Doba trvání soutěže je stanovena vždy v záložce dané soutěže na facebookovém profilu MoVe materiál na také na blogovém článku k soutěži na www.move-material.cz.

 

Podmínky účasti

Soutěže se mohou zúčastnit jenom fyzické osoby starší 15 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky a Slovenska (dále jen "soutěžící").

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci vyhlašovatele a dalších společností zajištujících průběh soutěže a jim blízké osoby. Podmínkou účasti v soutěži je odeslání odpovědi na soutěžní otázku prostřednictvím záložky na facebookovém profilu Move materiál. Zasláním odpovědi soutěžící akceptuje tyto Oficiální pravidla a podmínky soutěže.

Vyhlašovatel do 14 dnů od vyhlášení vítěze odešle vítězi cenu a to na adresu Zásilkovny nebo Balíkovny, kterou si výherce zvolí.

Soutěžící musí na sociální síti Facebook vystupovat pod svým pravým jménem.

Soutěžící může z 1 IP adresy a jednoho profilu zaslat vždy jen jednu odpověď v rámci jedné soutěže. Pokud není přímo v příspěvku vyhlašujícím soutěž uvedeno jinak. Soutěžící dává souhlas, že jeho e-mailovou adresu může vyhlašovatel zařadit do své databáze kontaktů a zasílat komerční sdělení.

 

Cena pro výherce

Cena pro vítěze je vždy specifikovaná na záložce k dané soutěži na facebookovém profilu MoVe materiál nebo také na blogovém článku k soutěži na www.move-material.cz. Výhru nelze převádět na jiné osoby.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně vyhlašovatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.

 

Osobní údaje

Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 (dvou) let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je vyhlašovatel soutěže.

Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám.

Soutěžící svou účastí uděluje vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, iniciál příjmení a obce, v níž má bydliště.

 

Závěrečná ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího.

Tato soutěž není jakkoliv sponzorovaná, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace vyhlašovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.